Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Titia de Kort, eigenaresse van A Moment for Yourself Wellnessage te Nieuwerkerk aan den IJssel/Zuidplas hierna te noemen ‘A Moment for Yourself Wellnessmassage ‘,  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 52221288 te Rotterdam.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke rechtspersoon (hierna te noemen ‘Client’) in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Behandelingen en/of consulten: tussen Client en A Moment for Yourself Wellnessmassage overeengekomen behandeling of consult. Dit kan zijn per e-mail, telefoon/app of mondeling overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn te allen tijde geldig bij welke dienst van A Moment for Yourself Wellnessmassage dan ook.

Artikel 2. Betalingen, toeslagen en vergoeding verzekeringen

 1. Betaling van behandeling geschiedt uitsluitend direct/contant/tikkie. Pinbetalingen zijn niet mogelijk bij A Moment for Yourself Wellnessmassage. Bij een abonnement wordt voorafgaand het hele bedrag betaald. Een geldige A Moment for Yourself cadeaubon kan gelden als betaalmiddel, dit ter beoordeling van A Moment for Yourself Wellnessmassage.
 2. A Moment for Yourself is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergoeding door de Client bij een zorgverzekeraar. Dit is bij A Moment for Yourself Wellnessmassage niet mogelijk.

Artikel 3. Aansprakelijkheid bij behandelingen en massages.

 1. A Moment for Yourself Wellnessmassage verleent geen medische behandelingen of consulten. Bij medische klachten dient Client met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan bij A Moment for Yourself Wellnessmassage.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Client om allergieën en/of overgevoeligheid te melden voor bepaalde stoffen. Bij twijfel over een contra indicatie kan A Moment for Yourself Wellnessmassage op elk moment besluiten een behandeling niet uit te voeren of de behandeling te wijzigen. Bij twijfel bij de Client over het wel of niet ondergaan van een behandeling, dient Client eerst voor alle zekerheid contact op te nemen met zijn/haar huisarts.
 3. De Client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het benoemen van relevante medische en/of gezondheidsinformatie voorafgaand aan de behandeling of consult. Indien er sprake is van medische klachten, is Client onder behandeling bij een arts of specialist of worden er medicijnen gebruikt die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient Client dit te allen tijde door te geven aan A Moment for Yourself Wellnessmassage. Belangrijk voor vrouwen: als de Cliente zwanger is, of in de aanloop om het te worden, of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient de Cliente dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
 4. De Client maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van A Moment for Yourself Wellnessmassage. A Moment for Yourself Wellnessmassage kan derhalve nooit aansprakelijk worden gesteld voor (enige) schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van A Moment for Yourself Wellnessmassage voortvloeien.
 5. Mocht er vooraf betaald zijn, dan wordt er geen geld teruggegeven, maar kan de massage ingehaald worden, binnen een tijdsbestek van 1 jaar.

Artikel 4. Garantievoorwaarden

 1. De eigenaresse van A Moment for Yourself Wellnessmassage heeft voor elke behandelingsmethode een erkende opleiding gevolgd en zal vanuit deze kennis de behandeling zo goed mogelijk geven.
 2. A Moment for Yourself Wellnessmassage geeft op geen van haar diensten garantie en is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van een behandeling of een advies. A Moment for Yourself Wellnessmassage geeft geen garantie dat de Client van de eventueel vermelde klachten afkomt tijdens of na de behandeling

Artikel 5. Privacy en bescherming persoonsgegevens

 1. A Moment for Yourself Wellnessmassage is gerechtigd om persoonsgegevens te registreren indien dit vereist is voor een behandeling of consult. De Client heeft altijd recht op inzage van de eigen persoonsgegevens.
 2. Bij minderjarigheid kan uitsluitend de ouder en/of wettelijk voogd de persoonsgegevens van het kind opvragen. Aanvragen per e-mail of telefoon kan A Moment for Yourself Wellnessmassage niet honoreren vanuit privacy- en veiligheidsoverwegingen.
 3. Persoonlijke en/of medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Artikel 6. Annulering en beëindiging dienstverlening

 1. Bij annulering van een afspraak dient de Client tenminste binnen 24 uur van af te bellen /appen of te mailen naar info@massage-nieuwerkerk.nl  Bij annuleringen behoudt A Moment for Yourself Wellnessmassage zich het recht voor de afspraak 50% in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd met een minumum van € 25. De Client wordt de mogelijkheid geboden de gemaakte afspraak in dezelfde week of de week erop in te halen. In dat geval komt de € 25 te vervallen. Bij het niet verschijnen op een afspraak, behoudt A Moment for Yourself Wellnessmassage zich het recht voor om het volledige consultbedrag door te berekenen aan de Client. Hiervoor zal een factuur worden gemaakt. Bij het niet betalen binnen 30 dagen, behoudt A Moment for Yourself Wellnessmassage zich het recht voor een incassobureau in te schakelen.
 2. Indien er tijdens de behandeling een ziekte of complicatie optreedt die invloed heeft op de behandeling van A Moment for Yourself Wellnessmassage en geen verdere behandeling kan plaats vinden bij de Client, zal de behandeling per direct worden overgelaten aan een fysiotherapeut en / of behandelend arts.
 3. A Moment for Yourself Wellnessmassage behoudt zich het recht te allen tijde een behandeling te annuleren of beëindigen, indien er naar het oordeel van A Moment for Yourself Wellnessmassage sprake is van een hygiënische of onveilige situatie. Er worden geen erotische massages gegeven. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats. A Moment for Yourself Wellnessmassage stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte, trappenhuis of in de tuin. A Moment for Yourself Wellnessmassage is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van A Moment for Yourself Wellnessmassage te komen. A Moment for Yourself Wellnessmassage heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is A Moment for Yourself Wellnessmassage gehouden om enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. De Client dient tijdig en schoon aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

Artikel 7. Cadeau en/of cadeaubonnen

 1. A Moment for Yourself Wellnessmassage accepteert alleen cadeau(bonnen) die door haar uitgegeven zijn of verkocht. De cadeaubon dient voorafgaand aan de behandeling overlegd te worden en kan nooit achteraf verzilverd worden.
 2. Gekochte cadeau's of cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 3. Op elke cadeaubon is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld, is de bon geldig tot maximaal één jaar na uitgifte hiervan. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats. De cadeaubonnen zijn alleen inwisselbaar bij A Moment for Yourself Wellnessmassage voor een behandeling zoals vermeld staat op de cadeaubon.
 4. Bij het niet kunnen komen van een gemaakte afspraak om wat voor reden ook, kan er wel een nieuwe afspraak gemaakt worden, binnen een termijn van 1 jaar.

Artikel 8. Tarieven en tariefwijzigingen

 1. A Moment for Yourself Wellnessmassage behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, en zal dit in alle redelijkheid tijdig kenbaar maken via de website tarieven pagina. Een afspraak die reeds is gemaakt voor een bepaald tarief, zal doorgang vinden volgens het overeengekomen tarief.

Artikel 9. Kortingen en acties

 1. Kortingen en acties zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.
 2. Kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren. Bij kortingen en acties zijn cadeaubonnen niet geldig.
 3. A Moment for Yourself Wellnessmassage behoudt zich het recht voor te allen tijde actievoorwaarden te wijzigen.

Artikel 10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door A Moment for Yourself Wellnessmassage te allen tijde gewijzigd worden zonder opgave van redenen.

 

IEDERE CLIENT DIE GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN  A MOMENT FOR YOURSELF WELLNESSMASSAGE VERKLAART ZICH AUTOMATISCH AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Alle rechten voorbehouden:

A Moment for Yourself Wellnessmassage
Finsestraat 15
2912 TG Nieuwerkerk a/d IJssel

Copyright © 2018 A Moment for Yourself Wellnessmassage – Auteur

 

Download algemene voorwaarden